Regulamin

 

Regulamin Sklepu Internetowego Qbook

z dnia 31.07.2021 roku


I [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Qbook (zwany dalej Regulaminem) znajduje zastosowanie do zamówień towarów z asortymentu Edica (zwanych dalej Towarami), zamieszczonych w Sklepie Internetowym Qbook (w zorganizowanym przez Edica serwisie w sieci Internet pod adresem http://www.qbook.eu oraz innymi adresami, tzw. aliasami, które przekierowują na wskazany adres; serwis ten zwany Stroną – jest wirtualnym sklepem, umożliwiającym umieszczanie opisów i cen Towarów, składanie i przyjmowanie ofert, zawieranie umów sprzedaży Towarów, kontakt pomiędzy Sprzedającym i Kupującymi, obsługę zawartych umów i składanie oświadczeń co do zawartych umów, a także umożliwiającym dokonywanie płatności – bez jednoczesnej obecności stron.
 2. Stroną umów dotyczących asortymentu zamieszczonego w Sklepie Internetowym Qbook – Sprzedającym – pozostawać będzie EDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Fortecznej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000312356, akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON 300868150 oraz numer NIP 782-25-30-124, kapitał zakładowy 200.000 złotych (zwana w treści Regulaminu Edica).
 3. Stroną umów dotyczących asortymentu zamieszczonego w Sklepie Internetowym Qbook – Kupującym – mogą być osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, będące Konsumentami (osobami fizycznymi, dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową) oraz niebędące Konsumentami (osoby te zwane są w treści Regulaminu Kupującymi).
 4. Działalność Edica, polegająca na prowadzeniu Sklepu Internetowego Qbook kierowana jest do Kupujących, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej.
 5. Regulamin jest dostępny na witrynie internetowej: http://www.qbook.eu (oraz pod innymi adresami, tzw. aliasami, które przekierowują na wskazaną witrynę) oraz w siedzibie Edica, a ponadto można otrzymać jego skan lub wydruk od Edica.


II [SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ]

 1. Zamówienia na Towary mogą być składane:
  a. za pośrednictwem Strony,
  b. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na adres podany na Stronie.
 2. Dla złożenia zamówienia Towarów za pośrednictwem Strony, Kupujący powinien dokonać rejestracji danych dla danej transakcji (danego zamówienia) w sposób i w zakresie przewidzianym na Stronie, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na Stronie (jeżeli Kupujący dokonał rejestracji przed dniem 25 maja 2018 roku to może dokonać zakupu poprzez zalogowanie się do indywidualnego konta Kupującego).

8 . Przed wprowadzeniem danych osobowych Edica zaleca Kupującemu zachowanie czujności i sprawdzenie, czy przesył danych będzie należycie zabezpieczony. Bezpieczeństwo przesyłu danych można sprawdzić poprzez zweryfikowanie pojawienia się „zielonej kłódki” przy adresie strony oraz sprawdzenie, czy zabezpieczenie jest zweryfikowane przez Dreamcommerce S.A. a certyfikat aktualny.

 1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia (potwierdzenie zawarcia umowy) dokonywane jest za pośrednictwem Strony (wyświetlenia odpowiedniego komunikatu) i  z a  p o ś r e d n i c t w e m  w i a d o m o ś c i  e - m a i l,  p r z e s ł a n e j  n a  a d r e s  w s k a z a n y  p r z e z  K u p u j ą c e g o.
 2. Przedmiotem zamówienia (a następnie umowy) mogą być tylko Towary, których opis oraz cena zawarta została na Stronie, i co do których brak uwag wskazujących na brak ich dostępności.

 3. Edica przyjmuje i realizuje zamówienia na Towary i z uwzględnieniem limitów, które wynoszą 100 egzemplarzy w jednym zamówieniu.
 4. Zamówienia przekraczające wskazane powyżej liczby egzemplarzy obsługiwane są przez Dział Handlowy Edica, na podstawie indywidualnie negocjowanej umowy.


III [CENY I PŁATNOŚCI]

 1. Ceny jednostkowe (ceny za sztukę) ustalone są według obowiązującego w Edica cennika Towarów i podawane są na Stronie przy opisie poszczególnych Towarów; oprócz cen jednostkowych mogą być podawane ceny za komplet (określoną liczbę egzemplarzy). Wskazane ceny są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej wysokości; na Stronie, obok cen brutto, mogą zostać wskazane także ceny netto, ale  K u p u j ą c y  z o b o w i ą z a n y  j e s t  d o  z a p ł a t y  c e n  b r u t t o).
 2. Bez uszczerbku dla postanowień punktu 15. łączna cena, jaką zobowiązany jest uiścić Kupujący za Towary będące przedmiotem danej umowy, stanowi iloczyn ceny jednostkowej wybranego produktu (ewentualnie ceny za komplet) i liczby egzemplarzy (ewentualnie kompletów). Dokładna cena do zapłaty oraz koszt dostawy będą podane przed złożeniem zamówienia, a ponadto w każdym przypadku będą potwierdzone w treści dowodu zakupu dołączonego do zamówionych Towarów.
 3. Do cen Towarów zostanie każdorazowo doliczony koszt brutto dostawy Towarów w wysokości warunkowanej wyborem rodzaju dostawy dokonanym przez Kupującego, przy czym odbiór osobisty w siedzibie Edica (jeżeli taki odbiór będzie dopuszczalny) pozostaje bezpłatny.
 4. Ceny za Towary i koszty dostawy będą płatne jednorazowo w jeden z następujących sposobów, według wyboru dokonanego przez Kupującego:
  a. karta płatnicza Visa i Mastercard – za pomocą platformy płatniczej Dotpay (płatność przy zawieraniu umowy za pośrednictwem Strony),
  b. przelew bankowy on-line – za pomocą platformy Przelewy24 udostępnionej na Stronie (płatność przy zawieraniu umowy za pośrednictwem Strony lub zamówienia składanego w formie e-mail),
  c. pobranie (tylko wówczas, gdy taka możliwość zostanie wyraźnie wskazana na Stronie),
  d. przelew na rachunek bankowy Edica (tylko wówczas, gdy taka możliwość zostanie wyraźnie wskazana na Stronie).
 5. Cena oraz koszty dostawy stają się wymagalne z chwilą zawarcia umowy, za wyjątkiem przypadków, gdy Kupujący, w przypadkach, kiedy będzie to dopuszczalne, wybierze płatność za pobraniem – w takim przypadku cena i koszty dostawy płatne będą jednocześnie z wydaniem Towaru.
 1. Faktura oraz ewentualne faktury korygujące będą przesyłane przez Edica w formie elektronicznej na wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres poczty elektronicznej. Kupujący akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej na wskazany przez siebie w zamówieniu adres poczty elektronicznej. W szczególnych przypadkach faktury oraz faktury korygujące mogą być przesyłane przez Edica w formie papierowej na wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres. W przypadku odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Edica paragon lub faktura wydane mogą zostać wraz z towarem.

IV [DOSTAWA]

 1. Kupujący dokonuje wyboru sposobu odbioru i dostawy spośród możliwości dostawy oferowanych przez Edica na Stronie. Jeżeli dopuszczalny będzie odbiór osobisty w siedzibie Edica, to odbiór taki powinien nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania Kupującego o gotowości do odbioru.
 2. Kupujący zawiadomi niezwłocznie Edica o zmianie adresu dostawy.
 3. Edica powiadomi Kupującego o gotowości Towaru do wysyłki lub odbioru  z a  p o ś r e d n i c t w e m  w i a d o m o ś c i  e - m a i l,  p r z e s ł a n e j  n a  a d r e s  w s k a z a n y  p r z e z  K u p u j ą c e g o.
 4. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zbadać przedmiot zamówienia w sposób należyty i właściwy dla przedmiotu zamówienia oraz dokonać wszelkich czynności koniecznych dla ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę przedmiotu zamówienia. W przypadku dostawy Towarów do paczkomatów INPOST, sprawdzenie stanu dostarczanych Towarów odbywa się na warunkach Regulaminu świadczenia usługi Paczkomaty 24/7 przez INPOST sp. z o.o., dostępnego na stronie https://twoj.inpost.pl/pl/regulaminy. Zapisy niniejszego punktu nie pozbawiają Konsumenta roszczeń wynikających z zawartej umowy, w szczególności nie pozbawiają Konsumenta praw wynikających z rękojmi za wady ani roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Edica.
 5. W przypadku zamówienia Towarów z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Kupujący, niebędący Konsumentem, traktowany jest jak importer i obowiązują go przepisy prawne obowiązujące w kraju dostawy Towarów. Kupujący może zostać zatem zobowiązany do zapłaty cła lub podatków lub innych opłat obowiązujących według prawa miejsca dostawy Towarów. Cła, podatki i opłaty, o jakich mowa w zdaniu poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest samodzielnie ustalić i opłacić. Edica nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zamówione Towary nie będą zgodne z przepisami kraju dostawy. Zapisy niniejszego punktu nie dotyczą Konsumentów, nie znajdą zastosowania do umów zawartych z Konsumentami i nie pozbawiają Konsumentów żadnych praw.
 6. Edica wyda Towary po otrzymaniu zapłaty w całości ceny i kosztów dostawy (wyda Towary zgodnie z wyborem Kupującego w swojej siedzibie lub wyda przewoźnikowi); jeżeli Kupujący, w przypadkach, kiedy będzie to dopuszczalne, wybierze płatność za pobraniem, Edica wyda Towary przewoźnikowi, a wydanie Towarów Kupującemu nastąpi jednocześnie z zapłatą ceny i kosztów. Postanowienia niniejszego punktu nie naruszają postanowień art. 548 § 3 Kodeksu cywilnego.
 7. Wydanie Towarów przewoźnikowi następować będzie niezwłocznie od zdarzeń wskazanych w punkcie 24. (w razie wybrania, w przypadkach kiedy będzie to dopuszczalne, zapłaty za pobraniem – niezwłocznie po zawarciu umowy), przy czym nie później niż następnego Dnia Roboczego.
 8. Dostarczenie Towarów przez przewoźników następować będzie w terminach wskazanych na Stronie, przy czym, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych od dnia wydania Towarów przewoźnikowi.
 9. Jeżeli Kupującym jest osoba niebędąca Konsumentem, to miejscem spełnienia świadczenia przez Edica – wydania Towarów – pozostaje siedziba Edica. Art. 544 Kodeksu cywilnego znajdzie zastosowanie.


V [DANE OSOBOWE]

 1. Kupujący będący osobą fizyczną przekazuje Edica dane osobowe dobrowolnie. Ich przekazanie jest konieczne do realizacji umowy.

 Będą one przetwarzane przez firmę Edica Sp. z o.o. w celu:

 • realizacji świadczonych przez Edica usług lub sprzedaży produktów,
 • realizacji obowiązków nałożonych na Edica przepisami prawa, w tym do celów podatkowych i rachunkowych,
 • realizacji własnych celów statystycznych i analitycznych,
 • prowadzenia działań marketingowych dla własnych usług i produktów.

 

 1. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcja lub postępowanie zostały ostatecznie zakończone, należności spłacone, rozliczone lub przedawnione. Okres ten może być przedłużony, jeśli będzie to konieczne dla realizacji obowiązków Edica wynikających z przepisów prawa lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Po tym okresie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność danych Kupującego do wykonania umowy, której jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Kupującego, przed zawarciem umowy. Dane Kupującego są również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Edica. Edica jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych Kupującego, jeśli jest to konieczne do realizacji jej prawnie uzasadnionych interesów, takich jak na przykład: marketing bezpośredni.
 3. Odbiorcą danych osobowych Kupującego są podmioty:
 • wspierające nas w realizacji zawartej z Kupującym umowy, tj. firma realizująca płatności, spedycyjna, utrzymująca strony internetowe oraz dostarczająca oprogramowanie do obsługi sklepu internetowego,
 • realizujące dla nas działania marketingowe, serwisujące nasz system informatyczny,
 • wspierające nas w realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, na przykład biegły rewident lub podmiot archiwizujący i niszczący dokumentację zawierającą dane osobowe.

 

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania od Edica dostępu do danych osobowych Kupującego, usunięcia lub ich ograniczenia, sprostowania osobiście lub poprzez złożenie pisemnych oświadczeń. Kupujący ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o przesyłanie korespondencji na adres spółki lub e-mail: odo@edica.pl.


VI [PRAWA KONSUMENTA]

 1. Kupujący, który jako  K o n s u m e n t  zawarł umowę na odległość (za pomocą Strony, poczty elektronicznej e-mail), uprawniony jest, na podstawie postanowień art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy uregulowane zostały w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Edica oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, albo na formularzu stanowiącym załącznik numer 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (użycie formularza nie jest jednak konieczne dla złożenia oświadczenia o potrąceniu). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny na Stronie. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 34. wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, na adres wskazany w punkcie 1. lub pocztą elektroniczną e-mail.
 3. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Edica przyjęła zamówienie, oferta przestaje wiązać.
 4. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
  – Konsument ma obowiązek zwrócić Towary Edica niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy; do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem,
  – Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
 5. Edica ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Edica dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Edica może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W razie odstąpienia, na zasadach opisanych w punkcie 34., Konsument zobowiązany jest ponieść następujące koszty:
  – dodatkowe koszty, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Edica; Edica nie zwróci Konsumentowi tych dodatkowych kosztów,
  – bezpośrednie koszty zwrotu do Edica Towarów będących przedmiotem umowy, od jakiej Konsument odstąpił.


VII. [REKLAMACJE]

 1. E d i c a  z o b o w i ą z u j e  s i ę  d o s t a r c z a ć  T o w a r y  w o l n e  o d  w a d. Edica ponosi odpowiedzialność za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, a w szczególności w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień punktu 41.
 2. Jeżeli Kupującym jest osoba niebędąca Konsumentem to, bez uszczerbku dla postanowień zdania 2. poniżej, Edica odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna lub prawna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towarów Kupującemu; Kupujący, niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towarów w terminie 14 dni od dnia wydania Towarów i w tym terminie nie zawiadomił Edica o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Edica niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Reklamacje można składać, między innymi:
  a. na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@qbook.eu,
  b. listownie na adres siedziby Edica wskazany w punkcie 1.
 4. Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia praw przed sądem, w szczególności praw z rękojmi za wady; Konsumentowi przysługuje także, niezależnie od prawa dochodzenia praw przed sądem, uprawnienie do wystąpienia do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacje prawne w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz może występować do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.


VIII [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Odpowiedzialność Edica z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ograniczona do wartości zamówionych Towarów. Edica nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez Edica jakiejkolwiek umowy; zapisy niniejszego punktu nie dotyczą Konsumentów, nie znajdą zastosowania do umów zawartych z Konsumentami i nie pozbawiają Konsumentów żadnych praw.
 2. Do umów, do jakich zastosowanie znajdzie Regulamin, zastosowanie znajdą przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem zdania 2. i 3. poniżej. Wybór prawa, dokonany w zdaniu 1 powyżej, nie prowadzi i nie może prowadzić do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) byłoby właściwe w braku wyboru. Nie znajdzie zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 roku.
 3. Ewentualne spory wynikające z umów, do których zastosowanie znajdzie Regulamin rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Edica. Siedziba Edica stanowi miejsce wykonania zobowiązania w rozumieniu art. 7 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, a także art. 5 pkt. 1) Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzonej w Lugano dnia 30 października 2007 roku; zapisy niniejszego punktu nie dotyczą Konsumentów, nie znajdą zastosowania do umów zawartych z Konsumentami i nie pozbawiają Konsumentów żadnych praw.
 4. Zapisy Regulaminu niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi Konsumentów nie mają zastosowania do umów zawieranych z Konsumentami. Jeżeli stroną umowy, do jakiej zastosowanie znajdzie Regulamin, będzie Konsument, to Konsumenta nie będą wiązać nieuzgodnione indywidualnie zapisy Regulaminu, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.
 5. Opóźnienie Edica nie może zostać uznane za oświadczenie, że Edica nie spełni świadczenia.
 6. Za Dni Robocze uznaje się wszystkie dni za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Załącznikami do Regulaminu są:
 • informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta – załącznik numer 1,
 • formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta – załącznik numer 2.

 Pobierz Regulamin sklepu QBOOK

 

 

 

 

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego Qbook

z dnia 25 maja 2018 roku


I [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Qbook (zwany dalej Regulaminem) znajduje zastosowanie do zamówień towarów z asortymentu Edica (zwanych dalej Towarami), zamieszczonych w Sklepie Internetowym Qbook (w zorganizowanym przez Edica serwisie w sieci Internet pod adresem http://www.qbook.eu oraz innymi adresami, tzw. aliasami, które przekierowują na wskazany adres; serwis ten zwany Stroną – jest wirtualnym sklepem, umożliwiającym umieszczanie opisów i cen Towarów, składanie i przyjmowanie ofert, zawieranie umów sprzedaży Towarów, kontakt pomiędzy Sprzedającym i Kupującymi, obsługę zawartych umów i składanie oświadczeń co do zawartych umów, a także umożliwiającym dokonywanie płatności – bez jednoczesnej obecności stron.
 2. Stroną umów dotyczących asortymentu zamieszczonego w Sklepie Internetowym Qbook – Sprzedającym – pozostawać będzie EDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Fortecznej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000312356, akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON 300868150 oraz numer NIP 782-25-30-124, kapitał zakładowy 200.000 złotych (zwana w treści Regulaminu Edica).
 3. Stroną umów dotyczących asortymentu zamieszczonego w Sklepie Internetowym Qbook – Kupującym – mogą być osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, będące Konsumentami (osobami fizycznymi, dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową) oraz niebędące Konsumentami (osoby te zwane są w treści Regulaminu Kupującymi).
 4. Działalność Edica, polegająca na prowadzeniu Sklepu Internetowego Qbook kierowana jest do Kupujących, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej.
 5. Regulamin jest dostępny na witrynie internetowej: http://www.qbook.eu (oraz pod innymi adresami, tzw. aliasami, które przekierowują na wskazaną witrynę) oraz w siedzibie Edica, a ponadto można otrzymać jego skan lub wydruk od Edica.


II [SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ]

 1. Zamówienia na Towary mogą być składane:
  a. za pośrednictwem Strony,
  b. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na adres podany na Stronie.
 2. Dla złożenia zamówienia Towarów za pośrednictwem Strony, Kupujący powinien dokonać rejestracji danych dla danej transakcji (danego zamówienia) w sposób i w zakresie przewidzianym na Stronie, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na Stronie (jeżeli Kupujący dokonał rejestracji przed dniem 25 maja 2018 roku to może dokonać zakupu poprzez zalogowanie się do indywidualnego konta Kupującego).

8 . Przed wprowadzeniem danych osobowych Edica zaleca Kupującemu zachowanie czujności i sprawdzenie, czy przesył danych będzie należycie zabezpieczony. Bezpieczeństwo przesyłu danych można sprawdzić poprzez zweryfikowanie pojawienia się „zielonej kłódki” przy adresie strony oraz sprawdzenie, czy zabezpieczenie jest zweryfikowane przez Dreamcommerce S.A. a certyfikat aktualny.

 1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia (potwierdzenie zawarcia umowy) dokonywane jest za pośrednictwem Strony (wyświetlenia odpowiedniego komunikatu) i  z a  p o ś r e d n i c t w e m  w i a d o m o ś c i  e - m a i l,  p r z e s ł a n e j  n a  a d r e s  w s k a z a n y  p r z e z  K u p u j ą c e g o.
 2. Przedmiotem zamówienia (a następnie umowy) mogą być tylko Towary, których opis oraz cena zawarta została na Stronie, i co do których brak uwag wskazujących na brak ich dostępności.

 3. Edica przyjmuje i realizuje zamówienia na Towary i z uwzględnieniem limitów, które wynoszą 100 egzemplarzy w jednym zamówieniu.
 4. Zamówienia przekraczające wskazane powyżej liczby egzemplarzy obsługiwane są przez Dział Handlowy Edica, na podstawie indywidualnie negocjowanej umowy.


III [CENY I PŁATNOŚCI]

 1. Ceny jednostkowe (ceny za sztukę) ustalone są według obowiązującego w Edica cennika Towarów i podawane są na Stronie przy opisie poszczególnych Towarów; oprócz cen jednostkowych mogą być podawane ceny za komplet (określoną liczbę egzemplarzy). Wskazane ceny są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej wysokości; na Stronie, obok cen brutto, mogą zostać wskazane także ceny netto, ale  K u p u j ą c y  z o b o w i ą z a n y  j e s t  d o  z a p ł a t y  c e n  b r u t t o).
 2. Bez uszczerbku dla postanowień punktu 15. łączna cena, jaką zobowiązany jest uiścić Kupujący za Towary będące przedmiotem danej umowy, stanowi iloczyn ceny jednostkowej wybranego produktu (ewentualnie ceny za komplet) i liczby egzemplarzy (ewentualnie kompletów). Dokładna cena do zapłaty oraz koszt dostawy będą podane przed złożeniem zamówienia, a ponadto w każdym przypadku będą potwierdzone w treści dowodu zakupu dołączonego do zamówionych Towarów.
 3. Do cen Towarów zostanie każdorazowo doliczony koszt brutto dostawy Towarów w wysokości warunkowanej wyborem rodzaju dostawy dokonanym przez Kupującego, przy czym odbiór osobisty w siedzibie Edica (jeżeli taki odbiór będzie dopuszczalny) pozostaje bezpłatny.
 4. Ceny za Towary i koszty dostawy będą płatne jednorazowo w jeden z następujących sposobów, według wyboru dokonanego przez Kupującego:
  a. karta płatnicza Visa i Mastercard – za pomocą platformy płatniczej Dotpay (płatność przy zawieraniu umowy za pośrednictwem Strony),
  b. przelew bankowy on-line – za pomocą platformy Przelewy24 udostępnionej na Stronie (płatność przy zawieraniu umowy za pośrednictwem Strony lub zamówienia składanego w formie e-mail),
  c. pobranie (tylko wówczas, gdy taka możliwość zostanie wyraźnie wskazana na Stronie),
  d. przelew na rachunek bankowy Edica (tylko wówczas, gdy taka możliwość zostanie wyraźnie wskazana na Stronie).
 5. Cena oraz koszty dostawy stają się wymagalne z chwilą zawarcia umowy, za wyjątkiem przypadków, gdy Kupujący, w przypadkach, kiedy będzie to dopuszczalne, wybierze płatność za pobraniem – w takim przypadku cena i koszty dostawy płatne będą jednocześnie z wydaniem Towaru.
 6. Każdorazowo do zamówionych Towarów dołączony i doręczony zostanie Kupującemu paragon fiskalny lub faktura podatku od towarów i usług VAT w zależności od wybranej przez Kupującego opcji i zgodnie z wymogami przepisów prawa.


IV [DOSTAWA]

 1. Kupujący dokonuje wyboru sposobu odbioru i dostawy spośród możliwości dostawy oferowanych przez Edica na Stronie. Jeżeli dopuszczalny będzie odbiór osobisty w siedzibie Edica, to odbiór taki powinien nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania Kupującego o gotowości do odbioru.
 2. Kupujący zawiadomi niezwłocznie Edica o zmianie adresu dostawy.
 3. Edica powiadomi Kupującego o gotowości Towaru do wysyłki lub odbioru  z a  p o ś r e d n i c t w e m  w i a d o m o ś c i  e - m a i l,  p r z e s ł a n e j  n a  a d r e s  w s k a z a n y  p r z e z  K u p u j ą c e g o.
 4. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zbadać przedmiot zamówienia w sposób należyty i właściwy dla przedmiotu zamówienia oraz dokonać wszelkich czynności koniecznych dla ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę przedmiotu zamówienia. W przypadku dostawy Towarów do paczkomatów INPOST, sprawdzenie stanu dostarczanych Towarów odbywa się na warunkach Regulaminu świadczenia usługi Paczkomaty 24/7 przez INPOST sp. z o.o., dostępnego na stronie https://twoj.inpost.pl/pl/regulaminy. Zapisy niniejszego punktu nie pozbawiają Konsumenta roszczeń wynikających z zawartej umowy, w szczególności nie pozbawiają Konsumenta praw wynikających z rękojmi za wady ani roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Edica.
 5. W przypadku zamówienia Towarów z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Kupujący, niebędący Konsumentem, traktowany jest jak importer i obowiązują go przepisy prawne obowiązujące w kraju dostawy Towarów. Kupujący może zostać zatem zobowiązany do zapłaty cła lub podatków lub innych opłat obowiązujących według prawa miejsca dostawy Towarów. Cła, podatki i opłaty, o jakich mowa w zdaniu poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest samodzielnie ustalić i opłacić. Edica nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zamówione Towary nie będą zgodne z przepisami kraju dostawy. Zapisy niniejszego punktu nie dotyczą Konsumentów, nie znajdą zastosowania do umów zawartych z Konsumentami i nie pozbawiają Konsumentów żadnych praw.
 6. Edica wyda Towary po otrzymaniu zapłaty w całości ceny i kosztów dostawy (wyda Towary zgodnie z wyborem Kupującego w swojej siedzibie lub wyda przewoźnikowi); jeżeli Kupujący, w przypadkach, kiedy będzie to dopuszczalne, wybierze płatność za pobraniem, Edica wyda Towary przewoźnikowi, a wydanie Towarów Kupującemu nastąpi jednocześnie z zapłatą ceny i kosztów. Postanowienia niniejszego punktu nie naruszają postanowień art. 548 § 3 Kodeksu cywilnego.
 7. Wydanie Towarów przewoźnikowi następować będzie niezwłocznie od zdarzeń wskazanych w punkcie 24. (w razie wybrania, w przypadkach kiedy będzie to dopuszczalne, zapłaty za pobraniem – niezwłocznie po zawarciu umowy), przy czym nie później niż następnego Dnia Roboczego.
 8. Dostarczenie Towarów przez przewoźników następować będzie w terminach wskazanych na Stronie, przy czym, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych od dnia wydania Towarów przewoźnikowi.
 9. Jeżeli Kupującym jest osoba niebędąca Konsumentem, to miejscem spełnienia świadczenia przez Edica – wydania Towarów – pozostaje siedziba Edica. Art. 544 Kodeksu cywilnego znajdzie zastosowanie.


V [DANE OSOBOWE]

 1. Kupujący będący osobą fizyczną przekazuje Edica dane osobowe dobrowolnie. Ich przekazanie jest konieczne do realizacji umowy.

 Będą one przetwarzane przez firmę Edica Sp. z o.o. w celu:

 • realizacji świadczonych przez Edica usług lub sprzedaży produktów,
 • realizacji obowiązków nałożonych na Edica przepisami prawa, w tym do celów podatkowych i rachunkowych,
 • realizacji własnych celów statystycznych i analitycznych,
 • prowadzenia działań marketingowych dla własnych usług i produktów.

 

 1. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcja lub postępowanie zostały ostatecznie zakończone, należności spłacone, rozliczone lub przedawnione. Okres ten może być przedłużony, jeśli będzie to konieczne dla realizacji obowiązków Edica wynikających z przepisów prawa lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Po tym okresie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność danych Kupującego do wykonania umowy, której jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Kupującego, przed zawarciem umowy. Dane Kupującego są również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Edica. Edica jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych Kupującego, jeśli jest to konieczne do realizacji jej prawnie uzasadnionych interesów, takich jak na przykład: marketing bezpośredni.
 3. Odbiorcą danych osobowych Kupującego są podmioty:
 • wspierające nas w realizacji zawartej z Kupującym umowy, tj. firma realizująca płatności, spedycyjna, utrzymująca strony internetowe oraz dostarczająca oprogramowanie do obsługi sklepu internetowego,
 • realizujące dla nas działania marketingowe, serwisujące nasz system informatyczny,
 • wspierające nas w realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, na przykład biegły rewident lub podmiot archiwizujący i niszczący dokumentację zawierającą dane osobowe.

 

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania od Edica dostępu do danych osobowych Kupującego, usunięcia lub ich ograniczenia, sprostowania osobiście lub poprzez złożenie pisemnych oświadczeń. Kupujący ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o przesyłanie korespondencji na adres spółki lub e-mail: odo@edica.pl.


VI [PRAWA KONSUMENTA]

 1. Kupujący, który jako  K o n s u m e n t  zawarł umowę na odległość (za pomocą Strony, poczty elektronicznej e-mail), uprawniony jest, na podstawie postanowień art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy uregulowane zostały w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Edica oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, albo na formularzu stanowiącym załącznik numer 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (użycie formularza nie jest jednak konieczne dla złożenia oświadczenia o potrąceniu). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny na Stronie. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 34. wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, na adres wskazany w punkcie 1. lub pocztą elektroniczną e-mail.
 3. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Edica przyjęła zamówienie, oferta przestaje wiązać.
 4. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
  – Konsument ma obowiązek zwrócić Towary Edica niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy; do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem,
  – Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
 5. Edica ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Edica dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Edica może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W razie odstąpienia, na zasadach opisanych w punkcie 34., Konsument zobowiązany jest ponieść następujące koszty:
  – dodatkowe koszty, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Edica; Edica nie zwróci Konsumentowi tych dodatkowych kosztów,
  – bezpośrednie koszty zwrotu do Edica Towarów będących przedmiotem umowy, od jakiej Konsument odstąpił.


VII. [REKLAMACJE]

 1. E d i c a  z o b o w i ą z u j e  s i ę  d o s t a r c z a ć  T o w a r y  w o l n e  o d  w a d. Edica ponosi odpowiedzialność za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, a w szczególności w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień punktu 41.
 2. Jeżeli Kupującym jest osoba niebędąca Konsumentem to, bez uszczerbku dla postanowień zdania 2. poniżej, Edica odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna lub prawna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towarów Kupującemu; Kupujący, niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towarów w terminie 14 dni od dnia wydania Towarów i w tym terminie nie zawiadomił Edica o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Edica niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Reklamacje można składać, między innymi:
  a. na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@qbook.eu,
  b. listownie na adres siedziby Edica wskazany w punkcie 1.
 4. Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia praw przed sądem, w szczególności praw z rękojmi za wady; Konsumentowi przysługuje także, niezależnie od prawa dochodzenia praw przed sądem, uprawnienie do wystąpienia do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacje prawne w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz może występować do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.


VIII [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Odpowiedzialność Edica z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ograniczona do wartości zamówionych Towarów. Edica nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez Edica jakiejkolwiek umowy; zapisy niniejszego punktu nie dotyczą Konsumentów, nie znajdą zastosowania do umów zawartych z Konsumentami i nie pozbawiają Konsumentów żadnych praw.
 2. Do umów, do jakich zastosowanie znajdzie Regulamin, zastosowanie znajdą przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem zdania 2. i 3. poniżej. Wybór prawa, dokonany w zdaniu 1 powyżej, nie prowadzi i nie może prowadzić do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) byłoby właściwe w braku wyboru. Nie znajdzie zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 roku.
 3. Ewentualne spory wynikające z umów, do których zastosowanie znajdzie Regulamin rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Edica. Siedziba Edica stanowi miejsce wykonania zobowiązania w rozumieniu art. 7 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, a także art. 5 pkt. 1) Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzonej w Lugano dnia 30 października 2007 roku; zapisy niniejszego punktu nie dotyczą Konsumentów, nie znajdą zastosowania do umów zawartych z Konsumentami i nie pozbawiają Konsumentów żadnych praw.
 4. Zapisy Regulaminu niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi Konsumentów nie mają zastosowania do umów zawieranych z Konsumentami. Jeżeli stroną umowy, do jakiej zastosowanie znajdzie Regulamin, będzie Konsument, to Konsumenta nie będą wiązać nieuzgodnione indywidualnie zapisy Regulaminu, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.
 5. Opóźnienie Edica nie może zostać uznane za oświadczenie, że Edica nie spełni świadczenia.
 6. Za Dni Robocze uznaje się wszystkie dni za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Załącznikami do Regulaminu są:
 • informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta – załącznik numer 1,
 • formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta – załącznik numer 2.

 Pobierz Regulamin sklepu QBOOK

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego QBOOK

z dnia 1 czerwca 2016 roku


I. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego QBOOK (zwany dalej Regulaminem) znajduje zastosowanie do zamówień towarów z asortymentu Edica (zwanych dalej Towarami), zamieszczonych w Sklepie Internetowym Qbook (w zorganizowanym przez Edica serwisie w sieci Internet pod adresem http://www.qbook.eu oraz innymi adresami, tzw. aliasami, które przekierowują na wskazany adres; serwis ten zwany jest Stroną – wirtualnym sklepie, umożliwiającym umieszczanie opisów i cen Towarów, składanie i przyjmowanie ofert, zawieranie umów sprzedaży Towarów, kontakt pomiędzy Sprzedającym i Kupującymi, obsługę zawartych umów i składanie oświadczeń co do zawartych umów, a także umożliwiającym dokonywanie płatności – bez jednoczesnej obecności stron).

2. Stroną umów dotyczących asortymentu zamieszczonego w Sklepie Internetowym Qbook – Sprzedającym – pozostawać będzie EDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Fortecznej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000312356, akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON 300868150 oraz numer NIP 782-25-30-124, kapitał zakładowy 200.000 złotych (zwana w treści Regulaminu Edica).

3. Stroną umów dotyczących asortymentu zamieszczonego w Sklepie Internetowym Qbook – kupującym – mogą być osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, będące Konsumentami (osobami fizycznymi, dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową) oraz niebędące Konsumentami (osoby te zwane są w treści Regulaminu Kupującymi).

4. Działalność Edica, polegająca na prowadzeniu Sklepu Internetowego Qbook kierowana jest do Kupujących, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

5. Regulamin jest dostępny na witrynie internetowej: http://www.qbook.eu (oraz pod innymi adresami, tzw. aliasami, które przekierowują na wskazaną witrynę) oraz w siedzibie Edica, a ponadto można otrzymać ich skan lub wydruk od Edica.


II. [SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ]

6. Zamówienia na Towary mogą być składane:
a. za pośrednictwem Strony,
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na adres podany na Stronie.

7. Dla złożenia zamówienia Towarów za pośrednictwem Strony Kupujący powinien, według swojego wyboru:
- zalogować się do  i n d y w i d u a l n e g o  k o n t a  K u p u j ą c e g o, utworzonego zgodnie z zasadami, wskazanymi w punkcie 8., a następnie postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na Stronie,
- dokonać rejestracji danych dla danej transakcji (danego zamówienia) w sposób i w zakresie przewidzianych na Stronie, bez tworzenia, logowania się do indywidualnego konta Kupującego, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na Stronie (jeżeli w trakcie tej procedury rejestracji danych dla danej transakcji Kupujący ustali lub otrzyma login lub hasło, to zasady postępowania z tym loginem, hasłem, regulowane są w punkcie 8. zdanie 4-6 oraz w punkcie 9.).

8. Dla składania zamówień kupna Towarów w Sklepie Internetowym Qbook, Kupujący może utworzyć indywidualne konto Kupującego, używając udostępnionych na Stronie instrumentów do rejestracji i podając dane wymagane w procesie rejestracji. Podane dane powinny być prawdziwe, aktualne, dokładne i kompletne. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie dokonać aktualizacji danych podanych przy tworzeniu indywidualnego konta Kupującego, jeżeli będzie to konieczne dla wykonania zawartej umowy. W trakcie rejestracji nastąpi ustalenie przez Kupującego indywidualnego loginu i hasła do indywidualnego konta Kupującego (ciąg znaków alfanumerycznych). Hasło oraz login są poufne i Kupujący zobowiązuje się przechowywać te informacje odpowiednio zabezpieczone przed dostępem innych osób, nie upubliczniać, nie udostępniać loginu ani hasła żadnym osobom trzecim (za wyjątkiem przedstawicieli ustawowych). Kupujący, niebędący osobą fizyczną, zobowiązuje się udostępniać hasło oraz login jedynie osobom umocowanym do działania za Kupującego.

9. W razie podjęcia podejrzeń przez Kupującego, że ktoś korzysta z jego indywidualnego konta Kupującego, loginu lub hasła, Kupujący zobowiazany jest o tym poinformować niezwłocznie Edica. Kupujący, którego login i hasło zostały użyte bez jego wiedzy zobowiązany jest do ich natychmiastowej zmiany.

10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia (potwierdzenie zawarcia umowy) dokonywane jest za pośrednictwem Strony (wyświetlenia odpowiedniego komunikatu) i  z a  p o ś r e d n i c t w e m  w i a d o m o ś c i  e - m a i l,  p r z e s ł a n e j  n a  a d r e s  w s k a z a n y  p r z e z  K u p u j ą c e g o.

11. Przedmiotem zamówienia (a następnie umowy) mogą być tylko Towary, których opis oraz cena zawarta została na Stronie, i co do których brak uwag wskazujących na brak ich dostępności.


12. Edica przyjmuje i realizuje zamówienia na Towary i z uwzględnieniem limitów, które wynoszą 100 egzemplarzy w jednym zamówieniu. Zamówienia przekraczające wskazane powyżej liczby egzemplarzy obsługiwane są przez Dział Handlowy Edica, na podstawie indywidualnie negocjowanej umowy.


III. [CENY I PŁATNOŚCI]

13. Ceny jednostkowe (ceny za sztukę) ustalone są według obowiązującego w Edica cennika Towarów i podawane są na Stronie przy opisie poszczególnych Towarów; oprócz cen jednostkowych mogą być podawane ceny za komplet (określoną liczbę egzemplarzy). Wskazane ceny są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT w obowiązującej wysokości; na Stronie, obok cen brutto, mogą zostać wskazane także ceny netto, ale  K u p u j ą c y  z o b o w i ą z a n y  j e s t  d o  z a p ł a t y  c e n  b r u t t o).

14. Bez uszczerbku dla postanowień punktu 15. łączna cena, jaką zobowiązany jest uiścić Kupujący za Towary będące przedmiotem danej umowy, stanowi iloczyn ceny jednostkowej wybranego produktu (ewentualnie ceny za komplet) i liczby egzemplarzy (ewentualnie kompletów). Dokładna cena do zapłaty oraz koszt dostawy będą podane przed złożeniem zamówienia, a ponadto w każdym przypadku będą potwierdzone w treści dowodu zakupu dołączonego do zamówionych Towarów.

15. Do cen Towarów zostanie każdorazowo doliczony koszt brutto dostawy Towarów w wysokości warunkowanej wyborem rodzaju dostawy dokonanym przez Kupującego, przy czym odbiór osobisty w siedzibie Edica (jeżeli taki odbiór będzie dopuszczalny) pozostaje bezpłatny.

16. Ceny za Towary i koszty dostawy będą płatne jednorazowo w jeden z następujących sposobów, według wyboru dokonanego przez Kupującego:
a. karta płatnicza Visa i Mastercard - za pomocą platformy płatniczej Dotpay (płatność przy zawieraniu umowy za pośrednictwem Strony),
b. przelew bankowy on-line – za pomocą platformy Przelewy24 udostępnionej na Stronie (płatność przy zawieraniu umowy za pośrednictwem Strony lub zamówienia składanego w formie e-mail),
c. pobranie (tylko wówczas, gdy taka możliwość zostanie wyraźnie wskazana na Stronie),
d. przelew na rachunek bankowy Edica (tylko wówczas, gdy taka możliwość zostanie wyraźnie wskazana na Stronie).

17. Cena oraz koszty dostawy stają się wymagalne z chwilą zawarcia umowy, za wyjątkiem przypadków gdy Kupujący, w przypadkach kiedy będzie to dopuszczalne, wybierze płatność za pobraniem – w takim przypadku cena i koszty dostawy płatne będą jednocześnie z wydaniem Towaru.

18. Każdorazowo do zamówionych Towarów dołączony i doręczony zostanie Kupującemu paragon fiskalny lub faktura podatku od towarów i usług VAT w zależności od wybranej przez Kupującego opcji i zgodnie z wymogami przepisów prawa.


IV. [DOSTAWA]

19. Kupujący dokonuje wyboru sposobu odbioru i dostawy spośród możliwości dostawy oferowanych przez Edica na Stronie. Jeżeli dopuszczalny będzie odbiór osobisty w siedzibie Edica to odbiór taki powinien nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania Kupującego o gotowości do odbioru.

20. Kupujący zawiadomi niezwłocznie Edica o zmianie adresu dostawy.

21. Edica powiadomi Kupującego o gotowości Towaru do wysyłki lub odbioru  z a  p o ś r e d n i c t w e m  w i a d o m o ś c i  e - m a i l,  p r z e s ł a n e j  n a  a d r e s  w s k a z a n y  p r z e z  K u p u j ą c e g o.

22. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zbadać przedmiot zamówienia w sposób należyty i właściwy dla przedmiotu zamówienia oraz dokonać wszelkich czynności koniecznych dla ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę przedmiotu zamówienia. W przypadku dostawy Towarów do paczkomatów INPOST, sprawdzenie stanu dostarczanych Towarów odbywa się na warunkach Regulaminu świadczenia usługi Paczkomaty 24/7 przez INPOST sp. z o.o., dostępnego na stronie https://twoj.inpost.pl/pl/regulaminy. Zapisy niniejszego punktu nie pozbawiają Konsumenta roszczeń wynikających z zawartej umowy, w szczególności nie pozbawiają Konsumenta praw wynikających z rękojmi za wady ani roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Edica.

23. W przypadku zamówienia Towarów z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Kupujący, niebędący Konsumentem, traktowany jest jak importer i obowiązują go przepisy prawne obowiązujące w kraju dostawy Towarów. Kupujący może zostać zatem zobowiązany do zapłaty cła lub podatków lub innych opłat obowiązujących według prawa miejsca dostawy Towarów. Cła, podatki i opłaty o jakich mowa w zdaniu poprzedzającym Kupujący zobowiązany jest samodzielnie ustalić i opłacić. Edica nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zamówione Towary nie będą zgodne z przepisami kraju dostawy. Zapisy niniejszego punktu nie dotyczą Konsumentów, nie znajdą zastosowania do umów zawartych z Konsumentami i nie pozbawiają Konsumentów żadnych praw.

24. Edica wyda Towary po otrzymaniu zapłaty w całości ceny i kosztów dostawy (wyda Towary zgodnie z wyborem Kupującego w swojej siedzibie lub wyda przewoźnikowi); jeżeli Kupujący, w przypadkach kiedy będzie to dopuszczalne, wybierze płatność za pobraniem, Edica wyda Towary przewoźnikowi, a wydanie Towarów Kupującemu nastąpi jednocześnie z zapłatą ceny i kosztów. Postanowienia niniejszego punktu nie naruszają postanowień art. 548 § 3 Kodeksu cywilnego.

25. Wydanie Towarów przewoźnikowi następować będzie niezwłocznie od zdarzeń wskazanych w punkcie 24. (w razie wybrania, w przypadkach kiedy będzie to dopuszczalne, zapłaty za pobraniem – niezwłocznie po zawarciu umowy), przy czym nie później niż następnego Dnia Roboczego.

26. Dostarczenie Towarów przez przewoźników następować będzie w terminach wskazanych na Stronie, przy czym, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych od dnia wydania Towarów przewoźnikowi.

27. Jeżeli Kupującym jest osoba niebędąca Konsumentem, to miejscem spełnienia świadczenia przez Edica – wydania Towarów – pozostaje siedziba Edica. Art. 544 Kodeksu cywilnego znajdzie zastosowanie.


V. [DANE OSOBOWE]

28. Kupujący, będący osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Edica danych osobowych podanych przez Kupującego. W szczególności Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Edica następujących danych osobowych:
a. imion i nazwisk,
b. adresu zamieszkania,
c. adresu do korespondencji,
d. adresu dostawy,
e. adresu prowadzenia działalności gospodarczej,
f. adresów elektronicznych, w szczególności adresów poczty elektronicznej,
g. numerów telefonów, faksów,
h. numeru rachunku bankowego i banku prowadzącego rachunek,
i. numeru NIP,
j. numeru IP urządzenia, z jakiego Kupujący dokonuje transakcji,
k. numeru karty płatniczej i okresu jej ważności.

29. Dane osobowe Kupującego, z zastrzeżeniem postanowień punktu 31. są przetwarzane przez Edica Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Fortecznej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000312356.

30. Edica przetwarza dane osobowe w celu:
a. zawierania i wykonywania z Kupującym umów,
b. ujawniania zawartych umów w odpowiednich księgach i dokumentach,
c. składania Kupującemu informacji handlowych, ofert, zaproszeń do składania ofert, zaproszeń do zapoznania się z cennikiem Edica i innymi akcjami marketingowymi Edica, z tym zastrzeżeniem, że przetwarzanie danych osobowych dla celu wskazanego pod niniejszą literą c nie dotyczy danych osobowych Konsumentów.

31. W przypadku skorzystania z:

a) rejestracji oraz zakupu na stronie wskazanej w punkcie 1 Kupujący będący osobą fizyczną, wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych wymienionych w punkcie 28 a-g i) podmiotowi świadczącemu Edica usługę hostingu i udostępniana oprogramowania firmie DreamCommerce S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 22, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000395171. Wskazany podmiot przetwarzać będzie dane wyłącznie w celu wykonania umowy łączącej Edica z Kupującym.

b) płatności:

- przelew bankowy on-line – za pomocą platformy Przelewy24 udostępnionej na Stronie – Kupujący będący osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wymienionych w punkcie 28. przez administratora platformy „Przelewy24” tj. przez PayPro Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 ( z w a n ą  d a l e j  P a y P r o ). Wskazany podmiot przetwarzać będzie dane osobowe w celu wykonania usługi  płatności on-line – za pomocą platformy Przelewy24.

- płatność kartą - za pomocą platformy Dotpay udostępnionej na Stronie – Kupujący będący osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wymienionych w punkcie 28 przez administratora platformy Dotpay S.A. (zwaną dalej Dotpay) z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych. Wskazany podmiot przetwarzać będzie dane osobowe w celu wykonania usługi płatności za pomocą karty płatniczej.

c) dostawy:

- za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL - Kupujący będący osobą fizyczną wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych wymienionych w punkcie 28 a-g DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Śad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000047237. Wskazany podmiot przetwarzać będzie dane osobowe w celu wykonania usługi dostawy.

- za pośrednictwem paczkomatów firmy Inpost - Kupujący będący osobą fizyczną wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych wymienionych w punkcie 28 a-g firmie InPost paczkomaty Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem 0000255841. Wskazany podmiot przetwarzać będzie dane osobowe w celu wykonania usługi dostawy,.

32. Kupujący nie pozostaje zobowiązany do podania danych osobowych i do wyrażenia zgody na ich przetwarzanie oraz udostępnianie, z tym jednak zastrzeżeniem, że brak zgody na podanie tych danych lub ich przetwarzanie, udostępnianie uniemożliwi zawarcie umowy, lub uniemożliwi skorzystanie ze sposobu płatności lub dostawy realizowanych przez podmioty wskazane w punkcie 31.

33. Kupującemu przysługuje prawo do:
a. dostępu do danych osobowych Kupującego – w siedzibie Edica, oraz w siedzibie podmiotów wskazanych w punkcie 31 (co do danych przetwarzanych przez ten podmiot),
b. poprawiania danych osobowych Kupującego, w siedzibie Edica oraz w siedzibie podmiotów wskazanych w punkcie 31 (co do danych przetwarzanych przez ten podmiot) osobiście albo poprzez złożenie pisemnych oświadczeń,
c. usunięcia danych osobowych Kupującego, z tym zastrzeżeniem, że Edica oraz podmioty wskazane w punkcie 31uprawnione będą do dalszego przetwarzania danych osobowych Kupującego, jeżeli będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Edica oraz podmioty wskazane w punkcie 31, a w szczególności dla wykonania lub dochodzenia przymusowego wykonania zawartych umów oraz ich ujawnienia w odpowiednich księgach i dokumentach.


VI. [PRAWA KONSUMENTA]

34. Kupujący, który jako  K o n s u m e n t  zawarł umowę na odległość (za pomocą Strony, poczty elektronicznej e-mail), uprawniony jest, na podstawie postanowień art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy uregulowane zostały w załączniku nr 1 do Regulaminu.

35. Konsument może odstąpić od umowy, składając Edica oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, albo na formularzu stanowiącym załącznik numer 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (użycie formularza nie jest jednak konieczne dla złożenia oświadczenia o potrąceniu). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny na Stronie. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 34. wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, na adres wskazany w punkcie 1. lub pocztą elektroniczną e-mail.

36. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Edica przyjęła zamówienie, oferta przestaje wiązać.

37. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
 - Konsument ma obowiązek zwrócić Towary Edica niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy; do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem,
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

38. Edica ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Edica dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Edica może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

39 W razie odstąpienia, na zasadach opisanych w punkcie 34. Konsument zobowiązany jest ponieść następujące koszty:
 dodatkowe koszty, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Edica; Edica nie zwróci Konsumentowi tych dodatkowych kosztów,
 bezpośrednie koszty zwrotu do Edica Towarów będących przedmiotem umowy, od jakiej Konsument odstąpił.


VII. [REKLAMACJE]

40.  E d i c a  z o b o w i ą z u j e  s i ę  d o s t a r c z a ć  T o w a r y  w o l n e  o d  w a d. Edica ponosi odpowiedzialność za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, a w szczególności w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień punktu 41.

41. Jeżeli Kupującym jest osoba niebędąca Konsumentem to, bez uszczerbku dla postanowień zdania 2. poniżej, Edica odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna lub prawna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towarów Kupującemu; Kupujący, niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towarów w terminie 14 dni od dnia wydania Towarów i w tym terminie nie zawiadomił Edica o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Edica niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

42. Reklamacje można składać, między innymi:
a. na adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@qbook.eu,
b. listownie na adres siedziby Edica wskazany w punkcie 1.

43. Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia praw przed sądem, w szczególności praw z rękojmi za wady; Konsumentowi przysługuje także, niezależnie od prawa dochodzenia praw przed sądem, uprawnienie do wystąpienia do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacje prawne w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz może występować do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.


VIII. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

44. Odpowiedzialność Edica z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest ograniczona do wartości zamówionych Towarów. Edica nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez Edica jakiejkolwiek umowy; zapisy niniejszego punktu nie dotyczą Konsumentów, nie znajdą zastosowania do umów zawartych z Konsumentami i nie pozbawiają Konsumentów żadnych praw.

45. Do umów, do jakich zastosowanie znajdzie Regulamin, zastosowanie znajdą przepisy prawa obowiazującego w Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem zdania 2 i 3 poniżej. Wybór prawa, dokonany w zdaniu 1 powyżej, nie prowadzi i nie może prowadzić do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) byłoby właściwe w braku wyboru. Nie znajdzie zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 roku.

46. Ewentualne spory wynikające z umów, do których zastosowanie znajdzie Regulamin rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Edica. Siedziba Edica stanowi miejsce wykonania zobowiązania w rozumieniu art. 7 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, a także art. 5 pkt. 1) Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzonej w Lugano dnia 30 października 2007 roku; zapisy niniejszego punktu nie dotyczą Konsumentów, nie znajdą zastosowania do umów zawartych z Konsumentami i nie pozbawiają Konsumentów żadnych praw.

47. Zapisy Regulaminu niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi Konsumentów nie mają zastosowania do umów zawieranych z Konsumentami. Jeżeli stroną umowy, do jakiej zastosowanie znajdzie Regulamin, będzie Konsument, to Konsumenta nie będą wiązać nieuzgodnione indywidualnie zapisy Regulaminu, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

48. Opóźnienie Edica nie może zostać uznane za oświadczenie, że Edica nie spełni świadczenia.

49. Za Dni Robocze uznaje się wszystkie dni za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

50. Kupujący, niebędący Konsumentem, wyraża zgodę na:
 - przesyłanie Kupującemu informacji handlowej Edica (informacji służącej do promowania towarów, usług lub wizerunku Edica za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 - używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Edica.

 

    51. Załącznikami do Regulaminu są:

 • informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta – załącznik numer 1,
 • formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta – załącznik numer 2

_______________________________________________________

Pobierz Regulamin sklepu QBOOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl